FOSTER PROJESİ

FRIT II İSTİHDAM TAAHHÜTLÜ KOBİ DESTEK PROGRAMI

İKİNCİ TEKLİF ÇAĞRISI

Tahsis Edilen Toplam Hibe Miktarı

 

KOBİ Destek Mekanizması İkinci Teklif Çağrısı’nda seçilen işletmelere toplam 30,2 milyon avro destek sağlanacaktır.

 

Faydalanıcı KOBİ Sayısı

 

KOBİ Destek Mekanizması İkinci Teklif Çağrısı kapsamında en az 1.475 işletme desteklenecektir.

Yeni/Korunan Toplam İstihdam Sayısı

 

İkinci Teklif Çağrısı kapsamında en az  2.950 istihdam pozisyonunun yaratılması veya korunması hedeflenmektedir.

 

PROGRAMDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren ve aşağıda belirtilen uygunluk kriterlerini sağlayan KOBİ’ler programdan faydalanabilecektir.

KOBİ’LER İÇİN UYGUNLUK KRİTERLERİ:

 • İşletmeler, KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemine kayıtlı ve aktif durumda olmalıdır.
 • İşletmelerin KOBİ Bilgi Beyannameleri güncel olmalıdır.
 • İşletmeler, istihdam yaratma/koruma taahhüdünde bulunmalıdır.
 • 31.12.2022 tarihi veya öncesinde kurulmuş olan işletmeler başvurabilir.
 • İşletmelerin faaliyet konusu, KfW ve IFC yasaklı sektör ve faaliyetleri arasında bulunmamalı (Yasaklı Sektörler ve Faaliyetler Tablosu için lütfen Ek 2’ye bakınız) ve işletme herhangi bir AB/BM yaptırım listesinde yer almamalıdır.
 • İşletmeler, IFC Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Risk sınıflandırmasına göre “A” kategorisinde yer almamalıdır.
 • İşletmeler, bu program kapsamında istihdam edilen/edilecek personele ilişkin giderler ve diğer giderler için, AB veya BMZ tarafından finanse edilen ve devam eden; FRIT I veya FRIT II ile bunlara benzer programlardan destek almamalıdır.
 • Destekten faydalanmak isteyen KOBİ’ler aşağıda belirtilen illerde ve il için belirlenen hedef sektörlerde faaliyet göstermelidir.

Aşağıdaki tabloda iller bazında hangi sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin destekleneceği belirtilmektedir.

İller

Uygun Sektörler

 NACE REV (2)

İller

Uygun Sektörler

NACE REV (2) (*)

Adana

Gaziantep

Hatay

Kahramanmaraş

Kayseri

Kilis

Kocaeli

Konya

Mardin

Mersin

Şanlıurfa

 

C – İmalat ve

J-61: Telekomünikasyon

J-62: Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

J-63: Bilgi hizmeti faaliyetleri

M-72: Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

M-74: Diğer mesleki bilimsel ve teknik faaliyetler

Ankara

 

Bursa

 

İstanbul

 

İzmir

 

Kocaeli

Aşağıda belirtilen sektörler altında yer alan ve OECD ve EUROSTAT sınıflandırmasına göre “ileri teknoloji” sınıfına giren alt sektörler

 

C- İmalat kapsamında

C-21: Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı,

C-26: Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı,

C-30: Diğer ulaşım araçlarının imalatı

J-61: Telekomünikasyon

J-62: Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

J-63: Bilgi hizmeti faaliyetleri

M-72: Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

 

(Yüksek Teknoloji Alanları Tablosu için Teklif Çağrısı Ek-1’e bakınız).

PROGRAMA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER:

Destek Süresi 16 ay
Desteklenecek Giderler

Personel Gideri

Diğer giderler: Makine, Teçhizat, Kalıp, Yazılım ve Eğitim

Destek Oranı

Personel giderleri için %70

Diğer giderler: Makine, Teçhizat, Kalıp, Yazılım ve Eğitim için %50

Genç veya Kadın İstihdamı Destekleme Oranı Yeni istihdam edilecek kişinin genç (30 yaş altı) veya kadın olması durumunda ilgili personel için destek oranı %100
İzleme dönemi 4 ay
Bütçe  30,2 milyon avro

 

İSTİHDAM:

Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mardin ve Mersin illerinde faaliyet gösteren KOBİ’ler için

Üst Destek Limiti İstihdam Hedefi

 

1.000.000 TL

*Makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve eğitim için verilecek destek tutarı 500.000 TL’yi aşamaz.  

                       

Toplam 2 istihdam yaratılması/korunması beklenecektir. Bunun en az 1’i yeni istihdam olmalıdır.

 

1 Türk vatandaşı + 1 GKAS/UKSK

Depremden etkilenen illerde (Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa) faaliyet gösteren KOBİ’ler için

Üst Destek Limiti İstihdam Hedefi

 

1.000.000 TL

*Makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve eğitim için verilecek destek tutarı 500.000 TL’yi aşamaz.  

Toplam 2 istihdam yaratılması veya korunması beklenecektir.

İşletmenin;

– 2 yeni istihdam

– 1 mevcut ve 1 yeni istihdam

– 2 mevcut istihdam

seçeneklerinden birini seçmesi beklenecektir.

1 Türk vatandaşı + 1 GKAS/UKSK

 

 • Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin’de başvurusu destek kapsamına alınan işletmelerin her izleme döneminde; teklif çağrısı ilan tarihinden önceki son 12 (on iki) ayın SGK prim günleri toplamının üçte birinden fazlasını muhafaza etmesi ve destek süresince istihdam ettiği mevcut ve yeni her personeli için SGK kayıtlarındaki prim gün sayısının en az 80 (seksen) olması gerekir. Sadece ilk izleme döneminde yeni istihdam edilen/korunan personel için SGK kayıtlarındaki prim gün sayısı 40 (kırk) olabilir. İlk izleme döneminde çalışma izni başvuru tarihi ile çalışma izni onay tarihi arasında 30 günden fazla olan işletmeler bu durumu belgelendirmesi koşuluyla ve istihdam taahhüdünde bulunulan kişinin çalışma izninin alınmasının ardından sigorta girişi yapılmış olması şartıyla ilk izleme döneminde istihdam taahhüdünü yerine getirmiş sayılır. Destek miktarı ödenen prim gün sayısı bazında hesaplanı
 • Depremden etkilenen 6 ilde başvurusu destek kapsamına alınan işletmelerin destek süresince istihdam ettiği mevcut ve yeni her personeli için SGK kayıtlarındaki prim gün sayısının 4 aylık her izleme döneminde en az 40 (kırk) olması gerekir. İzleme dönemlerinde, işletmenin teklif çağrısı ilan tarihinden önceki son 12 (on iki) ayın SGK prim günleri toplamının üçte birinden fazlasını muhafaza etmesi şartı aranmaz. İlk izleme döneminde çalışma izni başvuru tarihi ile çalışma izni onay tarihi arasında 30 günden fazla olan işletmeler bu durumu belgelendirmesi koşuluyla ve istihdam taahhüdünde bulunulan kişinin çalışma izninin alınmasının ardından sigorta girişi yapılmış olması şartıyla ilk izleme döneminde istihdam taahhüdünü yerine getirmiş sayılır. Destek miktarı ödenen prim gün sayısı bazında hesaplanır.
 • İlk dönemde istihdam taahhütlerini yerine getiremeyen KOBİ’ler ikinci izleme döneminde istihdam taahhütlerini yerine getirmeleri koşuluyla ikinci izleme döneminde destekten yararlanabilecek. Bu kapsamda, programdan ikinci izleme döneminden itibaren faydalanmaya başlayacak KOBİ’lerin yararlanabileceği destek üst limiti iki kişilik istihdam taahhüdü için 750.000 TL olacak. İkinci izleme döneminde de istihdam taahhütlerini yerine getiremeyen KOBİ’lerin destek süreci sonlandırılacak.
 • Teklif çağrısı ilan tarihi itibarıyla işe başlayan personel yeni istihdam sayılır. Teklif çağrısı ilan tarihinden önceki 4 (dört) ay içinde veya teklif çağrısı ilan tarihinden sonra işten ayrılan personel yeniden istihdam edilse dahi yeni istihdam sayılmaz.
 • Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil ya da taksitlendirmesi yapılmamış vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu olan işletmelere ilgili dönem için destek ödemesi yapılmaz. Ancak, işletmenin SGK ve/veya vergi borcu nedeniyle yapılamayan destek ödemeleri, SGK ve/veya vergi borcunun ödenmesi/tecil/taksitlendirme işlemlerinin program süresi içerisinde tamamlanması halinde yapılır.
 • “Rekabetçiliği Geliştirme ve İstihdamın Artırılması” ana teması kapsamında KOBİ’ler, aşağıda belirtilen çağrı konularına uygun teklifler hazırlayacak ve istihdam koruma/yeni istihdam taahhüdünde bulunacaktır.
 • Kapasite (insan kaynağı, makine, ekipman, vb.) artırımı
 • Pazar payının artırılması
 • Ürün geliştirme ve çeşitlendirme
 • Ürünün katma değerinin artırılması
 • Dijitalleşme
 • Enerji verimliliğinin artırılması
 • Yeşil üretime geçiş (geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetleri vb.)
 • İşletmeler arası iş birliği
 • Çevresel ve sosyal gereklilikler
  • Adaylar, Teklif Çağrısında belirlenen formatı kullanarak çevresel ve sosyal gerekliliklere ilişkin taahhütlerde bulunacaklardır.
  • IFC Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Risk sınıflandırmasına göre “C” kategorisinde yer alan KOBİ’ler daha yüksek riskli bir kategoriye geçmeleri durumunda KOSGEB’i bilgilendirecektir. Bu amaçla gerekli izlemeleri düzenli olarak yapacaktır. Ayrıca “C”  kategorisi işletmeleri Çevresel ve Sosyal Yönetim planına uyum konusunda her yıl KOSGEB’e rapor verecektir. İzleme yapılan KOBİ’ler kendilerine iletilen düzeltici/önleyici aksiyon planlarında belirtilen aksiyonları gerçekleştirmekle yükümlüdürler.
  • “B” kategorisindeki işletmeler, Çevresel ve Sosyal Yönetim planına uyum konusunda her yıl KOSGEB’e rapor verecektir. İzleme yapılan KOBİ’ler kendilerine iletilen düzeltici/önleyici aksiyon planlarında belirtilen aksiyonları gerçekleştirmekle yükümlüdürler.
  • Bu gerekliliklere uyulmaması durumunda FOSTER Projesi Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi rehberinde açıklanan tedbirlere tabi olacaktır.

 

İkinci Teklif Çağrısı Uygulama Esasları için tıklayınız.

İkinci Teklif Çağrısı bağlantısı için tıklayınız. 

İkinci Teklif Çağrısı ek 1 için tıklayınız.

İkinci Teklif Çağrısı ek 2 için tıklayınız.

 

 

Başvuru Tarihleri 29.01.2024-27.02.2024
sanayi_logo_v2
kosgeb_logo_v2
kfw_logo_v2